ÁSZF – Oktoberfest Budapest
2017-06-20

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
V. Oktoberfest

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) GFE Services Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12., adósz.:25827981-2-13, üv: Necz István, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek), illetve a Szolgáltató által a Kincsem Parkban megrendezett V. Oktoberfest (továbbiakban: Fesztivál) természetes személy résztvevői (továbbiakban: Látogató) és a Szervező között a Fesztivál kapcsán létrejött jogviszonyt szabályozza.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen ÁSZF az oktoberfestbudapest.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) működő internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak az oktoberfestbudapest.hu weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bármely 18. életévét betöltött természetes személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott szolgáltatás a rendezvény létszámbefogadó kapacitása (bármilyen okból kifolyólag, különösképpen tűzvédelmi, egyéb hatósági és technikai okok) miatt nem teljesíthető. A Szolgáltató jogosult a megrendelést ebben az esetben visszautasítani (A Szolgáltató által történő visszautasítás esetén, amennyiben a fizetésre banki tranzakcióval a megrendelés pillanatában sor került, úgy a kifizetett összeget Szolgáltató visszafizeti). A Felek közötti szerződés a jegyfoglalás (Szolgáltató elektronikus rendszerének jegygenerálása) teljesítésével jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, amihez Felhasználó Szolgáltatónak székhelyére küldött levélben kérhet hozzáférést.

2. Megrendelés

2.1. A rendelés leadásához a Weboldalon található űrlap kitöltése, az ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat elfogadása és fizetési mód választása szükséges. Az űrlapon megjelölt adatokat kötelező megadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli. Amennyiben Felhasználó bankkártyás fizetési opciót választott, a rendelés menete a bankkártyás fizetéssel zárul (illetve sikeres tranzakció után válik érvényessé). Az ehhez szükséges felületet nem Szolgáltató, hanem harmadik fél biztosítja, így a felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési platformra.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatásnál feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza (ÁFA 27%). Felhasználónak lehetősége van feláras szolgáltatások igénybevételére, amelyek árai a szolgáltatás megrendelése előtt fel vannak tüntetve és a fizetendő összeget ennek megfelelően növelik.

2.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árváltoztatási jogát fenntartja, árakciókat, eladásösztönző marketing módszereket alkalmazhat, a szerződés a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett árakkal, kedvezményekkel és csomagajánlatokkal jön létre. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, Felhasználónak a megrendelés pillanatában feltüntetett árat kell megfizetnie.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

2.5. Felhasználó kötelessége a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul és valóságnak megfelelően kitölteni. Hiányos vagy téves adatok esetén Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Teljesítés, szolgáltatás igénybevételének módja

3.1. A fesztivál területére történő belépéshez, illetve az előzetesen megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez Felhasználónak igazolnia kell az erre történő jogosultságát, melyre Szolgáltató vonalkóddal ellátott belépőjegyet, illetve bizonyos szolgáltatásokhoz kupont ad ki (továbbiakban „jegy”). A rendezvény helyszínén a jogosultság igazolása technikai okok miatt kizárólag ezzel történhet. A kiegészítő szolgáltatások (különösen ital és ételkupon) igénybevételének feltétele a fesztiválra történő belépés, így ezek igénybevételének feltétele az érvényes belépőjegy.

3.2. Szolgáltató a belépőjegy kiadásával helyet biztosít a fesztiválon való részvételhez, illetve a kuponok kiadásával megszervezi a helyszíni beválthatóságot, így a weboldalon megrendelt szolgáltatások teljesítése a jegy kiadásával történik.

4. Jegykiadás, szállítási és fizetési feltételek

4.1 Szolgáltató a jegyek kiadására 2 opciót kínál fel (Otthoni jegynyomtatás, futárral történő kiszállítás), melynek igénybevételéről Felhasználó dönt. A futárral történő kiszállításért Szolgáltató felárat számolhat fel, melynek mértékét a weboldalon feltünteti. Az eltérő jegykiadási opciók esetében szolgáltató fenntartja a jogot az eltérő fizetési módok biztosítására.

4.2. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásra való jogosultságot igazoló „belépő jegyet” Felhasználó kérésére külön díj ellenében házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Felhasználó viseli. Ez alól kivétel, ha a Weboldalon egy adott szolgáltatásnál ez másképpen van feltüntetve. Ha Felhasználótól több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. Amennyiben a közzétett határidőn belül a megrendelő által megbízott szállítmányozó cég nem kíséreli meg a kiszállítást (Felhasználó ellenkező kérelmének hiányában), Felhasználó nem köteles a csomagot átvenni, az utánvét díját megfizetni (illetve ha bankkártyával előre megfizette a termék és szállítás árát, azt visszakövetelheti Szolgáltatótól). A csomag átvételével Felhasználó lemond a késedelmes szállítással kapcsolatos igényeiről. A megrendelt jegyek személyes átvételére nincsen lehetőség.

5. Elállás és felmondás joga

5.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, így a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) l) pontja alapján Felhasználó nem gyakorolhatja ugyanazon Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát.

5.2. Felek leszögezik, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége minden esetben kizárólag a szolgáltatás vételáráig és a szállítási költség erejéig terjed. A szolgáltatás vételárán és a szállítási költségen túl Felhasználó semmilyen kártérítési követelést nem érvényesíthet.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fesztivál helyszínén a következő házirend került felállításra, melyet magára nézve kötelező érvényűnek fogad el:

HÁZIREND

ELŐSZÓ

Az alább részletezett szabályok, a rendezvény szakszerű lebonyolítását, a látogatók páratlan elégedettségét hivatott szolgálni. A Látogató és a Szervező a házirend vonatkozó rendelkezéseit, a jegyvásárlás pillanatától kezdve magukra nézve kötelező érvényűnek és mindenesetben követendő útmutatásnak kívánja kezelni.

BELÉPÉS

A rendezvény területére belépni Látogató akkor jogosult, ha érvényes belépőjeggyel rendelkezik illetve a rendezvény házirendjét és az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelező érvényű útmutatásnak tekinti. A résztvevő a belépés alkalmával tudomásul veszi, hogy az esemény szervezői a házirend és az ÁSZF betartását bármikor számon kérhetik.

JEGYEK

Jegykezelés
A Látogatóknak a megvásárolt jegyeket a főbejáratnál található jegykezelő pontnál karszalagra kell váltaniuk, hogy belépést nyerhessenek a rendezvényre. A karszalagot a bejáratnál ügyeletes biztonsági őrök helyezik fel a Látogató karjára. Az alábbitól eltérő módon felhelyezett karszalagok esetében, a Látogató viseli a karszalag sérüléséből eredő esetleges károkat.

A VIP jegyekkel rendelkező látogatók, jegyeiket a ,,VIP/PASS’’ feliratú konténernél igényelhetik a rendezvény belépéséhez szükséges karszalagot.

Jegypénztárak
A fesztivál ideje alatt minden jegypénztár a következőképpen tart nyitva:
10.05 csütörtök: 14:00-02:00
10.06. péntek: 14:00-02:00
10.07. szombat: 12:00-04:00
10.08. vasárnap: 12:00 – 00:00
FONTOS, hogy a helyszín korlátozott befogadóképességű, így a jegyek a látogatottságtól függően elfogyhatnak!
A megvásárolt jegyek nem válthatók vissza! A megrongálódott, elveszett karszalagot nem áll módunkban cserélni!

Jegytípusok
Sörfesztivál napijegy: A Sörfesztivál napijegy bármely napon, egy személy belépésére használható fel. A Jegy birtokosa jogosult a rendezvény nyitásától a rendezvény zárásáig a rendezvényen tartózkodni.
Sörfesztivál bérlet: A Sörfesztivál bérlet bármely napon, egy fő korlátlan belépésre használható fel. A Jegy birtokosa jogosult a rendezvény nyitásától a rendezvény zárásáig tartózkodni.
Amennyiben a Látogató karszalagjának érvényessége lejár, lehetősége van újabb napijegy megvételére a rendezvény főbejáratánál elhelyezett főpénztárban. Abban az esetben, ha a jegy érvényességének meghosszabbításáról a Látogató nem gondoskodik, köteles a rendezvény területét önként elhagyni.

Érvénytelen karszalag
A karszalag más személyre nem ruházható át. A sérült karszalagok (átragasztott, megvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű stb.) nem jogosítanak a rendezvényre történő belépésre. A jegyek és karszalagok hamisítását a törvény bünteti, a tetten ért személyekkel szemben jogi intézkedéseket kezdeményezünk.

A RENDEZVÉNYRE BEHOZNI TILOS

• Bármely fajtájú házi állatot (macska, kutya, vadászgörény, egér, stb…)
• Nem a rendezvény területén vásárolt élelmiszert és italt
• Közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak (8cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, vipera, ólmosbot, stb.)

TOVÁBBI ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

• Tilos a rendezvény helyszínén bármilyen jellegű kábítószer használata.
• A helyszínen a látogatók fényképeket készíthetnek.
• A programokról videófelvétel csak a szervezők előzeteses, írásos engedélyével készíthető.
• 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni.
• Ittas és agresszív személyeket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni.
• A szervezők nem vállalnak sem anyagi sem személyi felelősséget, a látogatókat ért esetleges anyagi illetve személyes károk miatt.
• A rendezvény résztvevői, a Magyar történelem egyik szimbólumának tekinthető helyszínen élvezhetik a programok adta szórakozási lehetőséget. Ennek fényében minden résztvevő vigyázzon a Budai Vár értékeire, annak történelmi múltja és presztízsének tisztelete végett.
• Szemetet eldobni tilos, a hulladékok elhelyezése a rendezvény területén található szemétgyűjtő ládákban esedékes.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk!

Kérjük, hogy rendezvény teljes időtartama alatt az Oktoberfest tiszteletre méltó múltjához és presztizséhez illő magatartást tanúsítsanak és vigyázzanak a természeti értékekre. Továbbá ne szemeteljenek!

A műsor és a helyszínváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják!

Jó szórakozást kívánunk!

7. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

7.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

7.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön,a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

8.1. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatászavartalansága és folyamatossága érdekében.

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

9.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

10. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.

11. Adatvédelem, adatkezelés

11.1. Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

11.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

11.3. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatásjellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

11.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

11.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény, valamint a megjegyzésben és levelezés során megadott egyéb adatok.

11.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás teljesítése, valamint a szerződés megőrzésének ideje alatt kezeli.

11.7. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel, telefonhívással, telefonos üzenetben vagy azokkal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

11.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

11.9. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

12. Egyebek

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvitarendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon, 10.00-17.00

Oktoberfestbudapest.hu weboldal ügyfélszolgálati elérhetősége:

E-mail: info@oktoberfestbudapest.hu

Internet cím: Oktoberfestbudapest.hu

Telefonszám: +36 1 615 0000

Postacím: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 8.

GFE Services Kft.
2724 Újlengyel, Határ út 12.