Általános Szerződési Feltételek

Paulaner Oktoberfest Budapest

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Ever Drink Kft. (2071 Páty,Mézeshegyi Lejtő 3137/1. adószám.:23411061-2-13, üv: Zsélyi Gábor a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek), illetve a Szolgáltató által a Kincsem Parkban megrendezett Paulaner Oktoberfest Budapest (továbbiakban: Fesztivál) természetes személy résztvevői (továbbiakban: Látogató) és a Szervező között a Fesztivál kapcsán létrejött jogviszonyt szabályozza.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen ÁSZF az oktoberfestbudapest.hu weboldalon keresztül, a jegy.hu internetes jegyáruházra átirányított, valamint a helyszíni jegyvásárlásokra vonatkozik. A jegy.hu weboldalon történő vásárlással látogató elfogadja a web áruház szabályait, melyekre Szolgáltatónak közvetlen és közvetett ráhatása sincs, ily módon annak működéséért szavatosságot nem vállal. Az alábbi szabályok továbbá nem vonatkoznak az oktoberfestbudapest.hu weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

 1. Teljesítés, szolgáltatás igénybevételének módja

3.1. A fesztivál területére történő belépéshez, illetve az előzetesen megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez Felhasználónak igazolnia kell az erre történő jogosultságát. a fesztiválra történő belépés, feltétele az érvényes belépőjegy.

HÁZIREND

ELŐSZÓ

Az alább részletezett szabályok, a rendezvény szakszerű lebonyolítását, a látogatók páratlan elégedettségét hivatott szolgálni. A Látogató és a Szervező a házirend vonatkozó rendelkezéseit, a jegyvásárlás pillanatától kezdve magukra nézve kötelező érvényűnek és mindenesetben követendő útmutatásnak kívánja kezelni.

BELÉPÉS

A rendezvény területére belépni Látogató akkor jogosult, ha érvényes belépőjeggyel rendelkezik illetve a rendezvény házirendjét és az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelező érvényű útmutatásnak tekinti. A résztvevő a belépés alkalmával tudomásul veszi, hogy az esemény szervezői a házirend és az ÁSZF betartását bármikor számon kérhetik.

JEGYEK

Jegykezelés
A Látogatóknak a megvásárolt jegyeket a főbejáratnál található jegykezelő pontnál karszalagra kell váltaniuk, hogy belépést nyerhessenek a rendezvényre. A karszalagot a bejáratnál ügyeletes biztonsági őrök helyezik fel a Látogató karjára. Az alábbitól eltérő módon felhelyezett karszalagok esetében, a Látogató viseli a karszalag sérüléséből eredő esetleges károkat.

A VIP jegyekkel rendelkező látogatók, jegyeiket a ,,VIP/PASS’’ feliratú konténernél igényelhetik a rendezvény belépéséhez szükséges karszalagot.

Jegypénztárak
A fesztivál ideje alatt minden jegypénztár a következőképpen tart nyitva:
09.27 csütörtök: 16:00-24.00
09.28. péntek: 16:00-24.00
09.29. szombat: 12:00-24:00
09.30. vasárnap: 12:00 – 24:00
FONTOS, hogy a helyszín korlátozott befogadóképességű, így a jegyek a látogatottságtól függően elfogyhatnak!
A megvásárolt jegyek nem válthatók vissza! A megrongálódott, elveszett karszalagot nem áll módunkban cserélni!

Jegytípusok
Sörfesztivál napijegy: A Sörfesztivál napijegy bármely napon, egy személy belépésére használható fel. A Jegy birtokosa jogosult a rendezvény nyitásától a rendezvény zárásáig a rendezvényen tartózkodni.
Érvénytelen karszalag
A karszalag más személyre nem ruházható át. A sérült karszalagok (átragasztott, megvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű stb.) nem jogosítanak a rendezvényre történő belépésre. A jegyek és karszalagok hamisítását a törvény bünteti, a tetten ért személyekkel szemben jogi intézkedéseket kezdeményezünk.

A RENDEZVÉNYRE BEHOZNI TILOS

 • Bármely fajtájú házi állatot (macska, kutya, vadászgörény, egér, stb…)
  • Nem a rendezvény területén vásárolt élelmiszert és italt
  • Közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak (8cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, vipera, ólmosbot, stb.)

TOVÁBBI ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 • Tilos a rendezvény helyszínén bármilyen jellegű kábítószer használata.
  • A helyszínen a látogatók fényképeket készíthetnek.
  • A programokról videofelvétel csak a szervezők előzeteses, írásos engedélyével készíthető.
  • 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni.
  • Ittas és agresszív személyeket szeszes itallal nem áll módunkban kiszolgálni.
  • A szervezők nem vállalnak sem anyagi sem személyi felelősséget, a látogatókat ért esetleges anyagi illetve személyes károk miatt.
  • A rendezvény résztvevői, a Magyar történelem egyik szimbólumának tekinthető helyszínen élvezhetik a programok adta szórakozási lehetőséget. Ennek fényében minden résztvevő vigyázzon a Kincsem Park értékeire, annak történelmi múltja és presztízsének tisztelete végett.
  • Szemetet eldobni tilos, a hulladékok elhelyezése a rendezvény területén található szemétgyűjtő ládákban esedékes.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk!

Kérjük, hogy rendezvény teljes időtartama alatt az Oktoberfest tiszteletre méltó múltjához és presztizséhez illő magatartást tanúsítsanak és vigyázzanak a természeti értékekre. Továbbá ne szemeteljenek!

A műsor és a helyszínváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják!

Jó szórakozást kívánunk!

 1. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

7.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

7.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön,a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

8.1. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

 1. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

9.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 1. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.

 1. Egyebek

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvitarendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon, 10:00 - 16:00

Oktoberfestbudapest.hu weboldal ügyfélszolgálati elérhetősége:

E-mail: [email protected]

Internet cím: Oktoberfestbudapest.hu

Telefonszám: +36 23 457-454

Postacím: 2040 Budaörs Gyár utca 2.

Ever Drink Kft.